098 338 005 pdtuhobic@gmail.com

Dan u planini / Day in Mountain

Planinarsko društvo Tuhobić dvije godine vodi projekt DAN U PLANINI, zajedno s partnerima: SportVIV iz Samobora, l’Orma iz Milana (Italija) i Kargenc club iz Karasula (Turska). Projekt je trenutno u završnoj fazi i uskoro se očekuje promocija Priručnika za učitelje u osnovnim školama i odgajatelje u vrtićima, koji će služiti kao pomagalo ali i kao poticaj na češće organiziranje izleta s djecom u prirodu i planinsko okruženje. Uz priručnik, bit će objavljen i prateći film o aktivnosti djece i s djecom na izletima.

Priručnik je dobio vrlo pozitivnu recenziju Hrvatskog planinarskog saveza i bit će distribuiran svim planinarskim društvima i klubovima u Hrvatskoj.

The Tuhobić Mountaineering Association, for two years allready, has been leading the DAY IN MOUNTAIN project, together with partners: SportVIV from Samobor(Croatia), l’Orma from Milan (Italy) and Kargenc club from Karasul (Turkey). The project is currently in its final phase and the promotion of the Handbook for primary school teachers and kindergarten teachers is expected soon, which will serve as an aid but also as an incentive to organize more frequent trips with children to nature and the mountain environment. In addition to the manual, an accompanying film on children’s activities during excursions will be published.

The manual has received a very positive review from the Croatian Mountaineering Association and will be distributed to all mountaineering associations and clubs in Croatia.CILJEVI PROJEKTA

Moderan život onemogućio je tradicionalnu igru u prirodi koju su mnogi današnji odrasli doživjeli kao djeca. Ovim projektom želimo vratiti prirodu na igrališta. Istraživanja pokazuju da, kada se djeca igraju i uče u prirodi, to rade s više energije, angažmana, mašte i suradnje nego u potpuno umjetnim okruženjima i da se simptomi manjka pažnje i depresije smanjuju. Stručnjaci se slažu da djeca trebaju pristup prirodi na isti način na koji trebaju dobru prehranu i adekvatan san.

U današnje vrijeme obitelji često provode puno vremena sjedeći, ili ispred ekrana (televizijskog ili računalnog) ili u šetnji trgovačkim centrima. Ovaj stil života ima negativan utjecaj na cijelu obitelj, a posebno na djecu. Nedostatak tjelesne aktivnosti u prirodi, uz negativan utjecaj na zdravlje, uskraćuje dijetetu učenje izravnim kontaktom s prirodnim okruženjem. Štoviše, tjelesna aktivnost, posebno u prirodi, smanjuje fiziološke napetosti razvijene kao posljedicu modernog načina života.

Polazeći od interesa djece kao i osobnih sklonosti odgojatelja u vrtićima i učitelja osnovnih škola, ali imajući u vidu dobrobit cijele obitelji, razvili smo ovaj projekt namijenjen djeci i roditeljima i usredotočili se na provođenje vremena u prirodi, kao i izgradnju međusobne veze djeteta, roditelja i odgajatelja.

Poznato je da nas boravak u prirodi opušta i puni. Ako ovo vrijeme provodimo u bavljenju tjelesnom aktivnošću u prekrasnim krajolicima, u našim se tijelima pokreće nekoliko pozitivnih procesa, od oslobađanja hormona sreće do razvoja znatiželje i istraživačkog duha.

Glavni cilj projekta je osigurati ljudske resurse koji će steći potrebne kompetencije za vođenje organiziranih izleta djece u prirodu i na planinarenje.

Ispunjavanje cilja omogućit će djeci predškolske i osnovnoškolske dobi kvalitetno vrijeme u prirodi. Djeca će imati priliku učiti kroz izravno iskustvo pod vodstvom posebno obučenih obrazovnih radnika uz stjecanje različitih motoričkih vještina i znanja, kao i formiranje pozitivnih stavova prema važnosti tjelesne aktivnosti i vježbanja, te uočavanju značaja očuvanja prirodnog okoliša. Ovim projektom želimo potaknuti rekreacijske aktivnosti u prirodi od rane dobi.

Prednost projekta je u tome što omogućava stvaranje veza s drugim zemljama s ciljem razmjene iskustava i zajedničkog učenja. U Hrvatskoj nema veliki broj nevladinih organizacija ili institucija

koje djeluju na ovim poljima, što ograničavajuće determinira naše uvide u različite mogućnosti i prakse.

Ostali ciljevi projekta nisu manje važni:

  1. Izrada Priručnika za organizaciju i vođenje izleta u prirodu / planinarskog izleta u pisanju kojega će sudjelovati stručnjaci iz svih uključenih zemalja;
  2. Izrada popratnog 15 minutnog filma o svim aktivnostima tijekom projekta, s naglaskom na prikaz praktičnih aktivnosti s djecom u prirodi;
  3. Povezivanje s lokalnim zajednicama ili drugim udrugama radi širenja aktivnosti na odvođenju djece u prirodu.

Koordinator projekta:

PD TUHOBIĆ, RIJEKA

Damir Konestra, PD Tuhobić, 098 338 005

Radmila Bajić, predškolski odgoj – 091 589 9748

Unita Precetti, predškolski odgoj

Anita Rafaj, osnovnoškolski uzrast – 095 868 6202

Ana Matrljan, osnovnoškolski uzrast

Sudionici projekta:

L’ORMA – Italija

KARGENC CLUB – Turska

Objectives

Modern life has removed the traditional nature play many of today’s adults experienced as children. With this project we wants to bring nature back to  playgrounds. Research indicates that, when children play and learn in nature, they do so with more vigour, engagement, imagination, and cooperation than in wholly artificial environments, and that symptoms of attention deficit and depression are reduced. Experts agree that children need access to nature the same way they need good nutrition and adequate sleep.

Nowadays families often spend a lot of time seated, or in front of a screen or strolling in shopping centres. This lifestyle has a negative impact on the whole family and especially on children. Lack of physical activity, along with having a negative impact on health, deprives the child from learning through direct contact with the natural environment. Moreover, physical activity, especially in nature, eases physiological tensions developed as a consequence of a modern lifestyle.

Moving from children’s interests and personal affinities of kindergarten educators and primary school teachers, but having in mind the wellbeing welfare of the entire family, we developed this project aimed at children and parents and focused on spending time in nature, as well as the building of mutual connections between child, parents and educators. It is well known that spending time in nature relaxes and recharges us. If this time is spent in doing physical activity within beautiful landscapes several positive processes are triggered within our bodies, from the release of “happiness” hormones to the development of curiosity and of an investigative spirit.

The main aim of the project is to ensure human resources that will be well trained to guide organised children tours in nature and to mountaineering or mountain climbing trips.

The fulfilment of the goal will allow pre-school and elementary school children to spend quality time in nature. Children will have the chance to learn through direct experience under the guidance of specifically trained educational workers while gaining different motoric skills and knowledge, as well as forming positive attitudes towards the importance of physical activity and exercise. With this project we wish to stimulate and encourage recreational activities in nature from an early age.

The benefit of the project is that it would allow creating connections with other countries with the aim of sharing experiences and common learning. In Croatia there is not a big number of NGO’s or institutions that work in these fields, which hinders our insights in different possibilities.


Cijeli priručnik možete preuzeti pritiskom na sliku


Podijelite sadržaj