Event: IZVJEŠTAJNO – IZBORNA SKUPŠTINA PD TUHOBIĆ – 21. 2. 2018.

velj
21

PRIJEDLOG DNEVNOG REDA IZVJEŠTAJNO IZBORNE SKUPŠTINE PD TUHOBIĆ, 21. 2. 2018

 

 1. Izbor radnih tijela Skupštine:
  1. radnog predsjedništva
  2. zapisničara
  3. ovjerovitelja zapisnika
 2. Izvješće verifikacijske komisije
 3. Izvještaj o radu – po Odsjecima
 4. Izvještaj o četverogodišnjem razvoju društva
 5. Financijski izvještaj za 2017.
 6. Izvještaj nadzornog odbora
 7. Diskusija po izvještajima
 8. Izbor tijela Društva
 9. Predsjednika
 10. Izvršnog odbora
 11. Tajnika
 12. Nadzornog odbora
 13. Suda časti
 14. Plan rada za 2018 i razvoja društva do 2022.
 15. Financijski plan za 2018.
 16. Donošenje Odluke o zastupanju Društva
 17. Zaključenje rada Skupštine

 

MATERIJALI  ZA  SKUPŠTINU

 

 

Temeljem članaka 16., 17. 18. 19. i 20. Statuta PD TUHOBIĆ, Izborna skupština donosi:

POSLOVNIK O RADU IZBORNE SKUPŠTINE PLANINARSKOG DRUŠTVA TUHOBIĆ

ČL. 1

Poslovnikom o radu Izborne skupštine PD TUHOBIĆ (u daljnjem tekstu: Poslovnik) uređuje se način rada i odlučivanja na Izbornoj skupštini PD TUHOBIĆ (u daljnjem tekstu: Skupština)

Odredbe Poslovnika obvezujuće su za sve članove Skupštine kao i za sve goste koji prirustvuju sjednici Skupštine, a nemaju pravo odlučivanja (gosti i sl.)

ČL 2.

Predsjednik društva otvara Skupštinu i predsjedava njenim radom. Predsjedavajući predlaže članove Radnog predsjedništva Skupštine, Verifikacijsku komisiju, zapisničara i ovjerovitelja zapisnika

ČL 3.

Skupština donosi pravovaljane zaključke većinom glasova prisutnih.

Ukoliko se 15 minuta nakon zakazanog početka rada Skupštine ne okupi natpolovična većina članova Skupština će donositi pravovaljane odluke većinom nazočnih članova.

ČL 4.

Rad Skupštine je javan, a u radu svojim diskusijama i prijedlozima mogu sudjelovati i gosti, bez prava glasa.

Diskusija može trajati najviše 5 minuta po diskutantu. Predsjedavajući je dužan upozoriti diskutanta ako prekorači vrijeme i ukoliko se udaljuje od teme točke dnevnoga reda.

ČL. 5.

Diskutant se za raspravu prijavljuje prilikom akreditacije, neposredno nakon podnošenja izvješća ili dizanjem ruke tijekom rasprave.

Predsjedavajući daje riječ diskutantima redom kojim su se prijavili za raspravu.

O jednoj točki dnevnoga reda svaki diskutant može se javiti samo jednom, iznimno predsjedavajući može pojedinom diksutantu odobriti i drugo javjanje ukoliko ocjeni da će to doprinijeti boljem raspravljanju određenoga pitanja.

Diskutanta nitko ne može prekidati u diskusiji, a predsjedavajući ga može upozoriti ako skrene s teme.

Kad se iscrpi lista diskutanata predsjedavajući zaključuje raspravu i daje na usvajanje zaključke.

ČL 6.

Skupština donosi odluke većinom glasova prisutnih javnim izjašnjavanjem „ZA“, „PROTIV“ ili „SUZDRŽAN“.

Predsjedavajući je dužan evidentirati i javno utvrditi broj određenih glasova.

Glasanje i izbor dužnosnika odvijaju se javno. Izabrani su oni dužnosnici i liste koji dobiju najviše glasova.

ČL 7.

Predsjedavajući vodi Skupštinu, brine o održavanju reda i zaključuje saziv. U vođenju Skpštine predsjedavajući: daje na usvajanje dnevni red, vodi računa da se rad odvija prema dnevnomu redu, daje govornicima riječ i vodi računa o tijeku rasprave, formuliranju zaključaka i utvrđivanju glasova tijekom glasovanja.

Akte Skupštine potpisuje predsjednik društva.

ČL 8.

Član Skupštine ima pravo sudjelovati u radu Skupštine, iznositi svoja mišljenja o svim pitanjima koja su na dnevnom redu kroz diskusiju kada dobije riječ, te odlučivati o svim pitanjima o kojima odlučuje Skupštine.

Predstavnik ima pravo prilikom utvrđivanja dnevnoga vreda predlagati izmjene i dopune dnevnoga reda.

ČL 9.

Zbog povreda reda predsjedavajući može izreći mjere: opomene, oduzimanja riječi, udaljavanja sa Skupštine.

Opomena se izriče za svako ponašanje kojim se narušava red.

Oduzimanje riječi izriče se osobi koja u izlaganju vrijeđa ili na drugi način izaziva koga od sudionika u raspravi ili vrijeđa prihvaćeni javni moral i civilizacijske norme.

Udaljenje sa Skupštine određuje se osobi koja grubo remeti rad Skupštine. Predsjedavajući čeka s nastavkom rada Skupštine sve dok osoba koja je udaljenja sa Skupštine ne napusti dvoranu.

Sve se izrečene mjere unose u zapisnik Skupštine

ČL 10.

O Skupštini se vodi zapisnik u kojeg se upisuju svi osnovni podaci o Skupštini, iznijeti prijedlozi, sudjelovanje u raspravi s naznakom ključnih stavova, te donijete odluke.

U zapisnik se unose rezultati glasovanja i služi kao osnova za konačnu redakciju zaključaka i odluka

Zapisnik potpisuju: ovjerovitelj, predsjedavajući i predsjednik, ukoliko je različit od predsjedavajućeg.

ČL 11.

Poslovnik stupa na snagu i primjenjuje se od trenutka kada ga usvoji Skupština.

 

U Rijeci, 21. 2. 2018.

Predsjedavajući Skupštine

 

 

 

IZVJEŠTAJI ODSJEKA ZA 2017. god.

 

 ODSJEK ZA PLANINARSKE PUTOVE

OBILAZNICE

„50 GODINA PD TUHOBIĆ“

Od otvorenja obilaznice do sada registrirano je ukupno 45 uspješnih i kompletnih obilazaka. Prvi je završen 6. listopdada 2015. godine a posljednji 16. listopada 2017.  Za završene obilaske planinarima su dnevnici ovjereni pečatom i dodijeljene su im prigodne plakete.

U 2017-oj godini prodano je  9 knjižica obilaznice po cijeni od 50,00kn po komadu, čime je ostvaren prihod od 450,00 kuna. Jedini izravni rashod od ovih sredstava je iznos dostave (poštarine) ovjerenih dnevnika i plaketa planinarima kojima se zbog udaljenosti boravišta to nije moglo uručiti na drugi način.

Zanimanje za obilaznice i dalje postoji pa je opravdano očekivati da će i u 2018-oj godini biti ostvaren određeni prihod.

„MLADI PLANINAR“

U posljednje vrijeme pojačan je i interes za obilaznicu „Mladi planinar“ koja se nalazi na popisu obaveznih obilaznica za priznanje „Zlatna gojzerica“. Tijekom 2017. godine prodano je i 6 dnevnika Mladi planinar, starih knjižica tiskanih početkom sedamdesetih godina, po cijeni od 70 kuna, čime je ostvaren prihod od 420,00 kn. Takvih knjižica više nemamo i trebalo bi, u vlastitoj režiji, tiskati nove dijelom izmijenjene knjižice. Trebalo bi osmisliti i nagradu – plaketu, jer nam je ostalo još desetak plaketa od ranije… Obilaznica se prodaje po cijeni od 70,00 kuna i mogla bi predstavljati zanimljiv izvor prihoda – ako ništa drugo za pokriće troškova materijala za markiranje.

 

UREĐENJE PUTOVA

IZVJEŠĆE O RADU – 2017.

 • Put KAMENJAK – PLATAK (1102)
  • Nove markacije na dijelu gdje su zbod širenja prometnice rušena stabla
  • Postavljeni stupovi i tabele s oznakama
 • Put ZAMOST – Sv. GORA (804)
  • Održavanje postojećeg puta i oznaka
  • Staza verificirana od strane HPS-a
 • Put PRERADOVIĆEVA staza (Spilja Vrelo – Vrata)
  • Obnovljene i dovršena – čišćenje puta i markiranje
  • Postavljeni stupovi i tabele s oznakama
 • Staza REBAR
  • Održavanje postojećeg puta i oznaka
  • Umjetničko ukrašavanje

 

U radu odsjeka aktivno su sudjelovali:

 • Markacisti: D. Konestra, J. Muškardin, S. Brnjac
 • Članovi: M. Tomažić, Z. Tomažić, I. Srdoč-Konestra, A. Muškardin, J. Ganić, V. Blažić, Radmila, U. Precetti, Lorena, Letizia

 

ODSJEK ZA RAD S DJECOM

MALA PLANINARSKA ŠKOLA – VRTIĆI

Mala planinarska škola djeluje u DV Rijeka pod vodstvom Damira Konestre i pedagoga Radmile Bajić. Uključene su odgojiteljice Letizia, Antonija, Branka, Majda, Ingrid, Marina, Vidica, Svjetlana, Unita i Lorena. Izleti su namijenjeni djeci od 4 godine do polaska u školu. Uključen je velik broj mališana iz raznih vrtića na području Cpo-a Turnić.

Tijekom prošle pedagoške godina djeca su imala priliku ići na osam raznolikih izleta, cca jedanput mjesečno.

Organizirani izleti:

 • LOVRAN – IČIĆI
 • MISTRAŽ BARA
 • PLATAK
 • NACIONALNI PARK RISNJAK
 • ROJNGI
 • LAND ART STAZA
 • ŠUMA STRIBOROVA
 • VELI VRH

MALA PLANINARSKA ŠKOLA – OSNOVNE ŠKOLE

Tijekom 2017. godine aktivno smo radili u dvije osnovne škole, školi V. Gortan i Zamet, uz pomoć učiteljica Adriane Brulja, Anastazije Balas, Maje Boras, Višnje Petreti i Ane Matrljan. Organizirali smo desetak izleta, od Izvora Rječine, Sapaćice, Rebra, Rta Kamenjak, Platka…

S učenicima 6 razreda OŠ V. Gortan organizirali smo trodnevno logorovanje u Fužinama (6 planinara) a s učenicima 4. razreda bili smo na petodnevnom logorovanju u Zamostu (12 planinara).

Logorovanja su protekla u redu, nije bilo nikakvih ozljeda ili bolesti.

Tijekom izleta obrađivale su se pojedine teme iz planinarske škole primjenjene uzrastu djece i predznanju.

 

ODSJEK ZA DOM I GOSPODARENJE

GOSPODARSKE RADNJE U DOMU ZAMOST:

– popravak odvodnih  i dovodnih cijevi, te zamjena slavina u kupaonici;

– rušenje oštećenih stabala iza doma, izvlačenje iz šume, piljenje za ogrjev;

– farbanje plafona u donjim sanitarnim čvorovima te hodnika;

– postavljanje pločica, harmo vrata za wc;

– betoniranje podesta na stražnjem dijelu kuće;

– postavljanje nadstrešnice iznad ulaznih vrata;

– farbanje stolarije na katu;

– dovoz greda i limova od gospodina Krulića (za sanaciju našeg krovišta);

– redovito košenje trave i uređenje dvorišta;

– reparirani stolovi u dvorištu, nove klupe;

– zatvaranje pukotine vanjskog zida u „šok sobi“ (unutarnja strana);

– kupljena posteljina – donje plahte za sve krevete.

Od iznajmljivanja doma i pružanja usluga noćenja i usluga pića i hrane za članove planinarske organizacije ostvarena je određena financijska dobit koja je usmjerena u nabavku materijala ili kupnju opreme (šatori, kompasi, kopiranje karata).

Uspješno je provedena akcija „Planinarski gljivarski kotlić“, unatoč lošem vremenu okupilo se 6 ekipa, a manifestaciji je prisustvovalo pedesetak planinara iz Rijeke i područja Čabra, te lokalni mještani.

 

ODSJEK ZA REKREATIVNO I VISOKOGORSKO PLANINARENJE

IZLETI U 2017.

1.1.2018. SVETA GORA

Nakon lijepoga dočeka Nove godine u domu u Zamostu, prvoga smo se dana nove popeli na Svetu Goru. Uspon je bio lagan jer nije bilo snijega a dan je bio prekrasan i svjež. Na vrhu šampanjac i kolači – Marici u čast – slavila je rođendan…

 

29.01.2017.  Obzova Krk

Za prvi izlet u godini skupilo nas se 19, vrijeme sunčano i toplo bez obzira na krpice snijega i zaleđene lokve. Sve u svemu bilo nam je kao i uvijek – odlično.

2.2.2017. – PLATAK – SANJKANJE  OŠ V. GORTAN

Izlet sa školom, jedan od tradicionalnih. Dosta smo vremena potrošili dok su nam našli pravu stazu, a onda je bilo – samo sanjkanje. Sudjelovalo 48 izletnika.

12.02.2017.  ZIMSKI USPON NA TUHOBIĆ

Skupilo se 9 hrabrih planinara spremnih za gaženje snijega – konačno – prijašnjih godina nismo imali sreće sa snijegom ili ga je pak bilo previše. Vrijeme lijepo i sunčano – snijeg ugažen – išlo je bez problema.

19.02.2017.  BRTONIGLA – ŠKARLINE – SAJAM VINA I ČOKOLADE             

Sudjelovalo je 17 planinara. Nakon kavice u Brtonigli krenuli lagano na našu planiranu stazu – dobro markiranu. Kroz kanjon mokro i klizavo ali neizmjerno zabavno. Prolazili smo ga uz smijeh jer se svako toliko netko „malo“ pokliznuo. Posebno zabavno bilo je spuštanje niz sajlu – jako labavu pa smo letjeli na sve strane. Najvažnije da smo iz kanjona izašli neozlijeđeni, ali pomalo blatnjavi. Sve smo zaboravili posjetivši sajam vina i čokolade.

12.03.2017.  SKITAČA – OŠTRI – BRDO – SUZE SV.LUCIJE

Nas 18 skupilo se za izlet u Istru. Početak izleta započeli smo od pl. kuće Skitača i napravili kružnu turu preko navedenih vrhova. Vrijeme prekrasno – sunčano i toplo – ekipica još bolja. Uživali smo.

02.04.2017. HAHLIĆI – od Kripnja preko Nebesa – Fratra – dom Hahlići

Zanimljiv izlet na kojem nas se okupilo petnaestak. Dosta hodanjai na kraju uspon na Fratar – vjerojatno jedan od težih u Grobničkim alpama. Ali nagrada u lijepim vidicima i okrijepi u domu nadomjestila je napor puta.

09.04.2017. BITORAJ

Nas 21 krenulo je putem vrha. I ovaj put pratilo nas prekrasno toplo i sunčano vrijeme. Sa vrha dobar pogled – nismo se dugo zadržali jer je ostatak ekipe pokraj Bitorajke pripremao roštiljadu sa kobasicama – previše nam je mirisalo – bile su odlične – da mi ih neko da doma…. Nakon ugodnog druženja na povratku brali medvjeđi luk kojeg je bilo u izobilju.

 1. 4. 2017. – POKLON – SAPAĆICA – POKLON

Izlet s OŠ Zamet. Bilo nas je 64 tako da smo morali uzeti i jedan minibus. Izlet zabavan, klinci veseli, oduševljeni, sve su htjeli probati. Crveno stablo i labirinti – posebne atrakcije. Ali iznenadio je ugodno i vidikovac. Još se jednom pokazalo da je ova staza pun pogodak.

 28.04.–01.05.2017. DANI HRVATSKIH PLANINARA NA MLJETU

Broj sudionika 11. Moglo nas je biti i više, a mogli smo se i racionalnije rasporediti po autima, ali… Spavalo se u Ropi, kojekako zbog lošega vremena, ali bilo je bolje nego pod šatorima, za kišne i vjetrovite noći. Ali ipak odradili smo najvažnije – popeli se na najviši vrh Stari Grad, bili kod Odisejeve špilje, prošli i oko Velikog i Malog jezera. Na povratku posjetili Ston, prošli Stonske zidine i završili na kamenicama i dagnjama u Malom Stonu.

06.05.2017.  DAN PLANINARA RIJEKE         

U organizaciji RPS-a održan je i ove godine na Platku. Naše društvo organiziralo je orijentacijsko natjecanje za klince iz male planinarske škole. Nas odraslih bilo je 7 , a djece puno više. Naravno i ovog puta bilo je uspješno.

 1. 5. 2018. PLATAK – OŠ V. GORTAN

Sudjelovali smo u organizaciji izleta za cijelu školu. Za niže smo razrede organizirali šetnju oko livada, a za planinarsku sekciju održali smo orijentacijsko natjecanje.

04.06.2017.  RISNJAK  – HORVATOVA STAZA

Broj sudionika 10. Krenuli iz Crnoga Luga, u početku lagano, potom malo strmije. Putem smo imali jedno odustajanje. Staza je ugodna, nije preteška niti zahtjevna osim dijela pod samim vrhom. Za Risnjak nam je ostao još jedino uspon iz pravca Lazca.

11.06.2017.  Bjelolasica – vrh Kula

Nas 12 krenulo je od Vrbovske poljane (parkirking)  prema vrhu Bjelolasice izabrali smo nešto oštriji (lijevi)  uspon kojim se dolazi  pod sam vrh. Za natrag smo odabrali šetnju prekrasnim vršnim travnatim grebenom i vratili se preko skloništa J.Mihelčić natrag na početnu točku. Zatim smo otišli do planinarske kuće Jančarica koja je bila otvorena i autima do Tuka.  Kako je taj dan HPD Zagreb Matica organizirala 16. PLANINARSKI POHOD PO GORANSKOM PL. PUTU  bila je poprilična gužva ( rekli su nam da ima preko 150 planinara) Od predsjednika društva dobili smo poziv da u pl.Tuk dođemo na grah. Naravno da smo prihvatili – bio je odličan.

 1. – 25. 06.2017. VELEBIT: ZEČJAK – HAJDUČKI KUKOVI – V. KOZJAK

Prava mala ekspedicija. Bilo nas je šestoro i nakon laganog zagrijavanja na Zečjaku i ručka na Štirovači, roštiljanje i kreveti su nas čekali na Mrkvištu. Drugi je dan bio za pamćenje – Hajdučki kukovi, s markacijama koje se tu i tamo tek naziru. Hodali smo više po osjećaju, u stilu: „put mora ići tuda, nema kuda drugdje…“. Sam put je težak, stijene obavijene niski raslinjem ili složene tako da baš ne daju naprijed… Vidici s dva kuka – vrhunski – tek kad si usred ničega okružen oštrim nazbljenim vapnencem sa svih strana u nepreglednim daljinama shvatiš svu veličanstvenost i moć toga ničega, ali i svoju krhkost pred prirodom, ali i snagu jer na kraju smo se ipak dohvatili prekrasnoga Lubenovca, vjerojatno najljepše planinske doline u nas.

Treći dan čekao nas je Kozjak – nije se pokazao teškim, ugnjavilo nas je neko bujno jato mikroskopski sitnih mušica… moraš paziti kako dišeš.

01.-02.07.2017. TRE CIME DI LAVAREDO- MONTE PATERNO-

                                     CRODA FISCALINA

Još jedan prekrasan doživljaj u Dolomitima u trajanju od dva dana, iako nas vrijeme nije mazilo zbog kojeg smo prvi dan morali odustati od penjanja na Tore di Toblin i Sasso di Sesto – zaključili smo da nije pametno po mokrim i klizavim stijenama i sajlama uz mogućnost grmljavine. Tako da smo od rif. Auronzo gdje smo bili smješteni prošetali do rif. Lavaredo i natrag. Nismo puno pokisli – navukli smo kabanice.

 1. dan dočekalo nas je lijepo sunčano jutro – po vrhovima napadalo nešto friškog snijega. Uspješno smo odradili planirani uspon A grupe na Monte Paterno i B grupe na Crodu Fiscalinu. Kako je dan odmicao navlačili su se oblaci i pri povratku u dom dobili smo još jednu turu kiše, ali najvažnije da nam nije pokvarila doživljaj.

01-03.08.2017  TRIGLAV  

 1. dan – nas 10 iz doline Krma preko Kurice-Konjskog sedla na Planiku. Bilo je sunčano i nevjerojatno toplo. Rano smo legli da bi se dobro odmorili za ono što nas čeka slijedeće jutro.
 2. dan A grupa preko malog Triglava, B preko škrbine.

Na vrhu prekrasno, gužva ko i uvijek, muving, slikanje, špagom po riti onih koji se prvi put popeli, popila se i pokoja piva kupljena na vrhu – za hrabrost pri silasku. Svi silazimo preko škrbine do doma Planika. Ranko i Vanja odlaze doma, a ostatak ekipe polako do Vodnikovoh doma gdje su prespavali.

 1. dan – preko Bohinjskih vrata natrag u dolinu Krme.

Predobar izlet – uspješan uspon i što je najvažnije svi u komadu i presretni – pa ne ide se baš svaki dan na Triglav.

26/27.08. LOGARSKA DOLINA – KAMNIŠKO SEDLO – BRANA – RADUHA

 1. dan krenuli smo rano iz Rijeke i u Logarsku dolinu stigli u jutarnjim satima. Odmah krećemo na uspon – od slapa Rinka preko doma na Okrešju svi na Kamniško sedlo. Nas pet nastavilo na Branu. Prekrasno vrijeme – vedro sunčano – prekrasni pogledi na sve strane – vrhove Kamniških alpa. Spuštamo se natrag i odlazimo u Logarski kot gdje noćimo.
 2. dan nakon obilnog i preukusnog doručka krećemo prema kmetiji Bukovnik odakle krećemo na Raduhu – preko koče na Grohotu i Durce na vrh. Prekrasan pogled na sve strane, sunčano toplo. Popela se većina društva, dok su se ostali odlučili odmarati na terasi koče na Grohotu.

07.10.2017.  SNJEŽNIK

Dok su vodiči Tuhobiča na orijentacijskoj vježbi na Platku, ostala ekipica ide na osvajanje Snježnika, a kako drukčije nego uspješno – ipak je to vrh koji je uključen u našu pl. obilaznicu.

15.10.2017.   CRES –  SV.SALVADUR- SV.BLAŽ

Kako dobro, kako lijepo. I dobar broj – 18. I roštilj je bio dobar, uglavnom kobasice oko kojih su se trudili dečki. Curke su rezale salate. A prethodno – kupanje na najljepšoj plaži na Jadranu. (Svi se sb time hvale pa ćemo i mi sa sv. Blažom). Nekome je to bilo zadnje kupanje 2017. a nekome i prvo i zadnje…

 1. 11. 2017. – RT KAMENJAK – OŠ ZAMET

Da su dinosaurusi živi, vjerojatno bi pobjegli pred nama. Bio nas je pun autobus. Ali, plastični su pa ih se moglo opipati, razgledati, a neki su mogli pokazati svo svoje znanje o pterodaptilima i inim saurima… klinci danas svašta znaju. Bilo je zanimljivo a svima je poseban dojam ostao kad smo nabasali na krdo boškarina… bože k’o da su živjeli zajedno s dinosima.

Poslije rt-a Kamenjak otišli smo u Arenu, jako zanimljivo, a onda na sladoled.

11-12.11.2017.  MARTINJE U ZAGORJU

MUZEJ NEANDRTALCA – TRAKOŠĆAN – IVANŠĆICA – KALNIK – 12 planinara

 1. dan Krapina – Muzej Neandrtalca – dvorac Trakošćan – preko kleti gdje smo uživali u degustaciji vina – do doma na Ivanšćici – nastavili smo u ugodnom društvu degustaciju i zabavili se uz harmoniku u pjesmu.
 2. dan – vrh Ivanšćice – zatim autima do doma na Kalniku – popeli se vrh Vranilac i Stari grad Kalnik. Ma bilo nam je super.

17.12.2017.  ADVENT U ZAGREBU – IZLOŽBA NIKOLA TESLA

Za zaokružiti godinu odlučili smo posjetiti toliko hvaljeni advent u našem glavnom gradu. Uspjelo nas se skupiti 32. Nakon posjeta izložbi razmilili smo se Zagrebom u grupicama – ko je kamo htio.

Bilo nam je lijepo i zabavno.

29. 12. – 31. 12. 2017. -DOČEK NOVE GODINE U ZAMOSTU

Bilo je dobro, jako dobro. Društvo – ko dasmo se birali! Ića i pić, kako priliči. Na ispraćaju Stare bili smo u Tršću, a Novu smo dočekali u Domu uz vatromet za kojega se pobrinuo Goran.

Dosta izleta odgodili smo zbog lošeg vremena. Na neke se možda moglo i poći, ali na neke se doista nije moglo – primjerice Orljak iz Muna koje su tog dana bile okovane ledom kao i pristupna cesta od Matulja. Neke od tih izleta „ponovit“ ćemo u 2018. – nadamo se uz ljepše vrijeme.

 

 

ODSJEK ZA ORIJENTACIJU, PENJANJE I SPORTSKO PENJANJE

 ORIJENTACIJA

Odsjek je tek započeo s radom, tako da su sve aktivnosti još u povojima. Kao se u Maloj planinarskoj školi uči orijentacija to je zanimljivo organizirati orijentacijska natjecanja koja su kod djece naišla na vrlo dobar prijem.

Tijekom 2017. godine organizirali smo dva natjecanja, na Platku.

Natjecanje za sve polaznike Malih planinarskih škola iz OŠ Bakar, V. Gortan i Zamet okupilo je tridesetak sudionika što u muškoj što u ženskoj konkurenciji. Najuspješniji su bili mali planinari OŠ V. Gortan.

Na drugom natjecanju bili su samo učenici OŠ V. Gortan jer je natjecanje održano u sklopu izleta cijele škole na Platak u povodu Dana škole.

PENJANJE

U društvu djeluje nekoliko članova koji su alpinistički pripravnici i oko kojih želimo ustrojiti alpinističku sekciju. Sve skupa ide dosta sporo jer nema želje za samoorganizacijom, penjači uglavnom idu na penjanje s RAK-om gdje su prošli tečaj. Trebao bi nam netko tko će biti stožerni član-penjač i koji će onda oko sebe okupiti ekipu.

SPORTSKO PENJANJE 

Sličan problem kao i s penjanjem. Preko RSS dobili smo na korištenje stijenu za penjanje u dvorani na Kantridi, ali instruktor koji bi obučio zainteresirane članove, uglavnom učenike OŠ, je tražio 2150,00 kuna po djetetu, za mjesec dana.

To je ipak bilo malo previše, pa ćemo nastaviti s aktivnostima da pronađemo povoljnije rješenje.

 

 

IZVJEŠTAJ O DJELOVANJU PD TUHOBIĆ U PROTEKLOM ČETVEROGODIŠNJEM MANDATU

 

Kada govorimo o proteklom četverogodišnjem periodu djelovanja PD Tuhobić, moramo se nakratko vratiti u 2011. godinu. To je, recimo to tako, novi rođendan društva – ondašnje novoformirano rukovodstvo preuzelo je društvo krajem 2010. godine s ukupno 12 članova, uglavnom neaktivnih. Već u svibnju 2011. imali smo tridesetak članova, održavali smo redovne sastanke, počeli ponovo organizirati izlete i potpisali smo ugovor o korištenju kuće u Zamostu – našeg planinarskog doma.

Ovo izvještajno razdoblje nastavlja se dakle na taj burni početak, kada su započete i mnoge aktivnosti što se danas s uspjehom održavaju. Pa zato ako bismo prvi dio mogli nazvati ponovnom aktivacijom, period koji je predmet ovoga izvješća mogli bismo nazvati – uspješnim rastom.

 

GODIŠNJICA:

Svojevrsna prekretnica u radu bila je 50. godišnjica PD Tuhobić koju smo obilježavali nizom akcija tijekom cijele 2015. godine. Pripreme su za obilježavanje započele već sredinom 2014. a bila je to i prilika da se u društvu aktiviraju neki stariji članovi, koji su bili aktivni još kao učenici OŠ Bobijevo.

Središnji događaj bila je svečana Skupština održana 11. veljače 2015. u Gradskoj vijećnici, na kojoj se okupilo šezdesetak članova i gostiju. Uz prigodna prisjećanja na povijest društva najistaknutijim članovima uručene su posebne „Zahvalnice“ za njihov doprinos u razvoju PD Tuhobić.

 

ČLANSTVO:

Članstvo je cijelo ovo vrijeme u blagom porastu pa smo zapravo došli negdje do brojke koja je peterostruko veća od one s kojom smo krenuli 2011. Kada je riječ o strukturi članova onda je ona, za planinarska društva, gotovo idealna. Po trećinu članova čine djeca, seniori i umirovljenici. Više bismo voljeli da govorimo o četvrtinama pa da imamo i četvrtinu članova od 20 – 30 godina. Činjenica je i da su u rukovodećim strukturama društva uglavnom članovi starije dobi što se polako pokušava popraviti, pa će i ova izborna Skupština u tom smislu biti korak naprijed.

 

AKTIVNOSTI:

„Planinarski gljivarski kotlić“ se nastavlja s promjenjivim uspjesima, pa tako neke godine imamo i do tri autobusa sudionika i desetke lokalnih stanovnika, a neke godine nas se sve skupa okupi tridesetak. Rekli bismo da se uvijek kroz akciju vrati onoliko koliko si neke godine spreman i u mogućnosti uložiti.

Izleti su iz godine u godinu atraktivniji a ima i sve više onih koji su tehnički zahtjevniji. Tijekom ovog perioda naši su članovi ispenjali desetke „ferata“, započeli smo i redovne „pohode“ u Dolomite na kojima nam se priključuje i dosta planinara iz drugih društava. Redovno svake godine pohodimo i Velebit, Slovenske Alpe, a nekako smo se udomaćili i na Triglavu. Došli smo do toga da godišnje organiziramo tridesetak izleta u prosjeku, ali bi se ubrzo taj broj, drugačijom organizacijom izleta mogao i promijeniti, na više.

„Markiranje“ planinarskih putova jedna je od aktivnosti koja se razvila tijekom ovog mandatnog razdoblja. Naše društvo preuzelo je ili dobilo u skrb dvije gradske šetnice: Rebar i Benčani, na brigu su nam i neke staze koje vode do Tuhobića, staza Kamenjak – Platak, staza od Špilje Vrelo do Vrata preko Preradovićevog vrha, te staza Zamost – Sv. Gora.

Uz te poslove oko markiranja uspješno smo u povodu 50. godišnjice društva otvorili obilaznicu „50. godina Tuhobića“, a uz nju revitalizirana je i obilaznica „Dnevnik mladog planinara“.

Orijentacijska natjecanja – također su pokrenuta u ovom periodu. Počeli smo s društvenim prvenstvima (2) na Velom vrhu. Potom smo nastavili s natjecanjima uz Dan planinara Rijeke gdje nam se priključuju i mladi planinari iz Bakra.

Školovanje: U proteklom četverogodišnjem periodu organizirali smo dvije Opće planinarske škole, koje nisu pohađali samo članovi „Tuhobića“. Kroz Opću školu prošlo je ukupno 19 naših članova, a još desetak ih je bio iz drugih društava.

Uz Opću školu troje je naših članova prošlo tečaj za vodiče „A“ klase, od čega dvije još čekaju polaganje ispita. Zanimljivo je da je Opću planinarsku školu završilo 9 odgajateljica Dječjeg vrtića Rijeka koje su uključene u vođenje Male planinarske škole.

Jedan je član prošao i tečaj za pisanje projekata na temu planinarenja i rada planinarskih društava, pa smo već napisali jedan projekt i sada očekujemo rezultate.

Rad s djecom oduvijek je bila jedna od temeljnih aktivnosti PD Tuhobić. Kroz suradnju s pedagoginjom i odgajateljicama u DV Rijeka – Centar Turnić uključili smo se u projekt Male škole planinarenja kojega su u vrtiću pokrenuli. Projekt više ne djeluje u Vrtiću Rijeka, ali su odgajateljice postale članice PD Tuhobić i sada se taj projekt provodi u našem društvu pod nazivom „Mala planinarska škola“. Trenutno je u školu uključeno šezdesetak djece predškolskog uzrasta, te 8 odgajateljica koje rade s njima.

Planinarske aktivnosti odvijaju se u i OŠ V. Gortan, a od prije dvije godine i u OŠ Zamet, gdje uspješno surađujemo s nekoliko učiteljica i nastavnica. Kroz Planinarske sekcije pri OŠ u društvo je uključeno tridesetak učenika.

Naš rad s djecom postao je prepoznatljiv u Rijeci pa nam se javljaju i roditelji izvan škola i vrtića koji žele uključiti svoju djecu u naše projekte.

U sklopu aktivnosti s najmlađima organiziramo i akciju „Potraga za blagom Sv. Nikole“, na području pl. staze Šuma Striborova na Biviju.

 

Odustali smo od nekih akcija za koje nije bilo dovoljno interesa kod drugih, kao što je primjerice „Planinarsko hodočašće na Sv. Goru“ iz Zamosta, u povodu Male Gospe.

Od „Dana dugog hoda“ smo odustali jer u društvu nismo našli kadrovskih resursa za organizaciju takvog zahtjevnog pohoda.

Morali smo odustati i od pokretanja sekcije Sportskog penjanja, jer su troškovi za instruktora i trenera bili nerazumno (pre)visoki. Ali ta tema ostaje otvorenom…

 

PLANINARSKI DOM:

Dom „Zamost“ u posljednje je četiri godine dodatno uređen. Napravljeni su vanjski stolovi, nakon požara na gospodarskoj zgradi napravljena je nadstrešnica, kupljena je posteljina, betonirane su površine uz zgradu tako da se voda ne slijeva u prizemlje, betoniran je prostor ispod stepenica. Također, produženo je korištenje doma do 2016. godine. Dom ostvaruje određenu financijsku korist, a zahvaljujući preuređenju naplate troškova električne energije troškovi korištenja doma svedeni su na ispod 200,00kuna mjesečno (ne računajući ogrijev).

Oko doma svake godine organiziramo jednu ili dvije radne akcije – prikupljanje drva za ogrijev, uređenje ili nužni popravak.

Posljednje dvije godine intenzivno radimo i na pronalaženju pogodnog objekta za novi planinarski dom/kuću u suradnji s Upravom šuma u Delnicama. Postoje realni izgledi da na tom planu polučimo uspjeh, što bi nam onda omogućilo da i nakon 2026. godine imamo svoj dom.

 

OPREMA:

Oprema je u društvu svakako nedostatna za poduzimanje nekih značajnijih akcija, osobito kada je riječ o visoko gorskom planinarenju. U proteklom četverogodišnjem razdoblju kupili smo 5 šatora, vodičko uže, 2 kacige i dva penjačka pojasa (za djecu). Kupili smo i desetak kompasa za orijentacijska natjecanja, projektor kao glavnu alatku za provođenje nastave u školi. Nedavno smo za potrebe doma kupili i moderan tv prijemnik.

 

ORGANIZACIJA DRUŠTVA:

Širenjem članstva i jačanjem aktivnosti bilo je neophodno organizacijski restrukturirati društvo. Papirnato, rekonstrukcija je prošla, formirani su Odsjeci, određeni ljudi koji ih vode, ali u praksi rad po novoj shemi još nije zaživio. Još uvijek više inicijative dolazi od Predsjednika i Izvršnog odbora nego od Odsjeka, ali vjerujemo da smo na pravom putu i da će ovakva organizacijska shema uroditi kvalitetnijim radom i širenjem broja aktivnih članova, ne samo na izletima, veći u raznim aktivnostima društva. Formirani su ovi odsjeci:

 • Odsjek za rad s djecom;
 • Odsjek za upravljanje domom i gospodarstvo;
 • Odsjek za orijentaciju, penjanje i sportsko penjanje;
 • Odsjek za izlete podijeljen u dvije sekcije: rekreativci i visokogorci
 • Odsjek za planinarske putove i obilaznice

 

POSLOVANJE DRUŠTVA:

U financijskom poslovanju u protekle 4 godine nije bilo problema. Svi su računi redovno podmirivani, nismo imali dugovanja prema HPS-u, RPS-u, ili prema autobuserima. Imali smo dosta donacija što od samih članova, koji višak sredstava od uplata za izlete doniraju društvu, što od strane Primorsko-goranske županije, koja svake godine prati po jednu ili dvije naše akcije.

Organizacija upravljanja društvom, treba se poboljšati. Treba srediti arhivu jer nedostaje niz zapisnika i dokumenata koji se nalaze po računalima predsjednika, tajnice ili pojedinih članova, ali nisu pohranjeni u papirnatom obliku u dokumentaciji koja se čuva u sjedištu društva. Društvo bi svakako trebalo nabaviti jedno računalo, na kojem bi se u digitalnoj formi držala pohrana dokumenata, popis članova ali i sve većeg broja fotografija koje imamo, ali koje bi služilo i za normalno poslovanje tajništva.

Uspješno smo proveli postupak usklađivanja Statuta društva s novim Zakonom o udrugama.

 

IZVRŠNI ODBOR:

Mada je statutarno određeno da se Izvršni odbor sastaje najmanje jednom u dva mjeseca mi smo kroz godinu održavali i više sjednica, rukovodeći se potrebom organizacijskih priprema za pojedine akcije.

S obzirom da Odsjeci još nisu profunkcionirali u pravom smislu, to je Izvršni odbor još uvijek glavni pokretač i realizator aktivnosti.

Osim na jednoj (ljetnoj) sjednici, Izvršni je odbor uvijek radio s kvorumom, a gotovo sve su odluke donašane jednoglasno.

 

ZAHVALA:

Na kraju velika zahvala svim članovima koji su na bilo koji način doprinijeli razvoju PD Tuhobić u protekle 4 godine. Nekima od njih na Skupštini ćemo uručiti skroman znak pažnje za puno dobroga što su podarili društvu. Neke ćemo možda i preskočiti, ne s namjerom, ali s vjerom da neće zamjeriti.

 

Predsjednik: Damir Konestra

 

 

 

PRIJEDLOG ZA IZBOR NOVIH ČLANOVA U TIJELA

PD TUHOBIĆ

 

IZVRŠNI ODBOR PD Tuhobić donio je na sjednici održanoj 7. veljače 2017. godine prijedlog članova za obnašanje funkcija u tijelima društva.

Članovi Skupštine imaju pravo i na samoj sjednici Skupštine iznijeti svoje prijedloge članova za obnašanje pojedinih funkcija.

 

PREDSJEDNIK:

Za predsjednika društva predložen je: DAMIR KONESTRA

 

IZVRŠNI ODBOR:

Za članove Izvršnoga odbora predlaže se 7 članova. Do punog broja od 9 članova doći će nakon punog formiranja pojedinih Odsjeka i eventualnog osnivanja Ustanove. Izvršni odbor predložit će tada Skupštini preostala dva člana.

Prijedlog za članove IO:

 1. Predsjednik društva koji se izabere na Skupštini
 2. Sanja Brnjac
 3. Vanja Blažić
 4. Goran Valičević
 5. Lorena Sisso
 6. Jadranka Ganić
 7. Nilda Petris

 

TAJNICA:

Za tajnicu je predložena: UNITA PRECETTI

 

NADZORNI ODBOR:

Za članove Nadzornog odbora predloženi su:

 1. JOSIP MUŠKARDIN
 2. MARICA TOMAŽIĆ
 3. GORDANA VALIČEVIĆ

 

SUD ČASTI:

Za članove Suda časti predloženi su:

 1. ZMAGO TOMAŽIĆ
 2. LIDIJA ŠKROBONJA
 3. EDUARDO PETRIS

 

 

PLAN RADA DRUŠTVA U 2018.  –  ODSJECI

 

ODSJEK ZA PLANINARSKE PUTOVE

OBILAZNICE

50 GODINA PD TUHOBIĆ

Nastaviti s promocijom obilaznice, poboljšati praćenje izdavanja knjižica i provesti digitalni registar zaključenih i priznatih-potvrđenih dnevnika.

MLADI PLANINAR

Urediti i tiskati novu knjižicu, te predložiti Izvršnom odboru na usvajanje novu plaketu (nagradu) za potvrđene i ovjerene knjižice.

NOVA OBILAZNICA

Razmotriti ideju o pokretanju nove obilaznice koja bi obuhvaćala …

 

UREĐENJE PUTOVA 

PLAN RADA – 2018.

 • Put ZAMOST – Sv. GORA (804)
  • Postavljanje stupova i tabela s oznakama
 • Staza REBAR
  • Postavljanje stupova i tabela s oznakama
  • Crtanje (vrtići)
 • TUHOBIĆ – od Gornjeg Jelenja do Zlobina
  • Postavljanje stupova i tabela s oznakama
  • Tabele će osigurati HPS
 • Staza DOM ZAMOST – IZVOR GEROVČICE
  • Trasiranje i uređenje šetnice u suradnji s Turističkom zajednicom grada Čabra
  • Projekt
 • Postavljanje vanjskog pečata kod doma u Zamostu

ODSJEK ZA RAD S DJECOM

MALA PLANINARSKA ŠKOLA – VRTIĆI

Nastavak rada Male planinarske škola PD TUHOBIĆ kroz djelovanje u Dječjem vrtiću Rijeka pod vodstvom pedagoginje Radmile Bajić, a uUključene su odgojiteljice Letizia, Antonija, Branka, Majda, Ingrid, Marina, Vidica, Svjetlana, Unita i Lorena.

Cilj je tijekom 2018. godine proširiti krug zainteresiranih odgajateljica.

Također odgajateljice koje to još nisu napravile, a zainteresirane su, trebale bi završiti opću planinarsku školu kao temelj bavljenja planinarskim aktivnostima…

Razvijati sustav boravka djece u prirodi.

Izraditi priručnik za organizaciju boravka djece u prirodi.

MALA PLANINARSKA ŠKOLA – OSNOVNE ŠKOLE

Organizirati logorovanja za učenike 7. i 5. razreda OŠ V. Gortan i Zamet.

„Sedmaši“ bi bili organizirano na pokretnom logoru, vjerojatno na Ćićariji, a „petaši“ u Zamostu ili na području Nebesa.

Tijekom 2018. godine stvoriti uvjete za sustavno bavljenje osnovnoškolcima i njihovo praćenje i kroz srednjoškolsko razdoblje.

Nekoliko starijih učenika treba sustavno pripremati da preuzmu ulogu voditelja pojedinih grupa, jer bi to uvelike olakšalo organizaciju.

 

ODSJEK ZA DOM I GOSPODARENJE

PLAN RADOVA ZA 2018 GODINU: 

– uređenje dnevnog boravka – farbanje;

– kupovina TV prijemnika;

– popravak krova na stražnjem dijelu kuće – sredstva HPS-a;

– izmjena dotrajalih crijepova;

– sanacija vertikalnih i horizontalnih oluka na stražnjem dijelu kuće – sredstva HPS-a;

– sanacija sjenika;

– zatvaranje pukotine – „šok soba“ s vanjske strane;

– pripreme drva za zimu;

– čišćenje okoliša;

– sanacija eventualnih oštećenja uzrokovanih vremenskim nepogodama.

 Sudjelovanje na natječaju HTZ u suradnji s TZ Čabra a radi financiranja radova na poučnoj pješačkoj stazi Zamost –Gerovčica.

Sudjelovanje na natječaju Ministarstva demografije, obitelji i mladih radi projekta boravka djece u prirodi.

Sudjelovanje na natječaju za financiranje Male planinarske škole i orijentacijskih natjecanja.

Aktivnosti na pronalaženju zamjenskog objekta za planinarski dom s obzirom da nam korištenje kuće u Zamostu prestaje 2026. godine.

 

ODSJEK ZA REKREATIVNO I VISOKOGORSKO PLANINARENJE  –  PLAN IZLETA ZA 2018.

 

 REKREATIVNO PLANINARENJE

 1. 1. 2018. – OGULINSKI KLEK

GRAČIŠĆE – uskršnji ponedjeljak

IVANEC – DAN PLANINARA HRVATSKE*

KANJON KRUPE – POHOD OKO VRANSKOG JEZERA*

PLANINA – GUSLICA – svibanj

TULOVE GREDE – listopad

PLANIK – KORITA – ožujak

PLEŠIVICA*

KASTAV – KLANA

KRASNO – KUĆA VELEBITA, ŠUMARSKI MUZEJ

RASTOKE

KAMAČNIK – BIJELA KOSA

VRAŽJI PROLAZ –ZELENI VIR

BUZET – 7 SLAPOVA

SLOVENSKI SNEŽNIK – GRAD SNEŽNIK

ŠPILJA LOKVARKA – za noć špilja

PREMUŽIĆEVA STAZA: ZAVIŽAN – ALAN*

RAKOV ŠKOCJAN

VRANSKO JEZERO – CRES

SAMARSKE STIJENE

MARTINJE

 

VISOKOGORSKO PLANINARENJE

SVETO BRDO, VAGANSKI VRH – srpanj/kolovoz*

ŠAR PLANINA – KAJMAČKALAN (MAKEDONIJA)  –kolovoz*

DOLOMITI /ITALIJA/ – 14. -15. srpnja*

GRINTAVEC*

KRN

MARTUJŠKI SLAPOVI – VISOKE PONCE/SLEMENOVA ŠPICA*

VRBANOVE ŠPICE – RJAVINA*

________________________

*višednevni izleti

 

ODSJEK ZA ORIJENTACIJU, PENJANJE I SPORTSKO PENJANJE  –  PLAN ZA 2018.

 ORIJENTACIJA

 • ORGANIZACIJA NATJECANJA ZA DAN PLANINARA RIJEKE za male planinare.
 • ORGANIZACIJA ILI SUORGANIZACIJA PRVENSTVA HRVATSKE za polaznike Malih planinarskih škola, na Platku ili okolici Kamanja (Karlovca).
 • NATJECANJE ZA VETERANE na razini Hrvatske i Slovenije, ili i šire. Jedno je takvo natjecanje bilo organizirano 2017. godine i izvještaji govore da je bilo zanimljivo. Bilo bi moguće u društvu složiti 2-3 ekipe.

PENJANJE

Dogovoriti čovjeka koji će nam biti voditelj sekcije i odlaziti na penjanje s našim članovima barem jednom mjesečno. Stvarati na taj način ekipu za penjanje, Vidjeti i kakvi su planovi naših penjača.

SPORTSKO PENJANJE 

Riješiti pitanje instruktora i započeti s radom na početku školske godine 2018/19.

 

Izvještaj o financijskom poslovanju, izvještaj Nadzornog odbora i Suda časti bit će dostupni na Skupštini.