O nama

 

IMG_1522-(1)PLANINARSKO DRUŠTVO TUHOBIĆ

KONTAKT: 098 338 005

Planinarsko društvo Tuhobić osnovano je od učenika i nastavnika Osnovne škole “Bobijevo” 11. veljače 1965. godine. Njegov je osnivač profesor Veljko Brešan, koji je cijeli svoj život ugradio u rad s djecom, PD “Tuhobić” i riječko planinarstvo. 

Društvo je kontinuirano organiziralo planinarske škole za učenike osnovnih škola Bobijevo i kasnije Vladimir Gortan.

vršićPosebno je zapažene rezultate Planinarsko društvo Tuhobić postizalo na natjecanjima u planinarskoj orijentaciji. Članovi Planinarskog društva Tuhobić bili su prvaci Hrvatske u juniorskim kategorijama, osvajači trofeja Tuhobić, Torpedo, Japetić… Planinarsko društvo Tuhobić je tridesetak godina organiziralo poznato natjecanje u planinarskoj orijentaciji na kojemu je sudjelovalo i po nekoliko stotina natjecatelja, na terenima Učke.

cres

Od 2011. godine Planinarsko društvo Tuhobić ima vlastiti planinarski dom u mjestu Zamost u Gorskom Kotaru. Društvo i dalje radi s najmlađim uzrastima organizirajući planinarske škole za učenike.

Godišnje, Planinarsko društvo Tuhobić organizira tridesetak izleta, kako u planine riječkog okruga tako i na najzanimljivije uspone slovenskih Alpi ili druga planinarima zanimljiva odredišta u Hrvatskoj i inozemstvu.

 

Žiro račun

IBAN: HR45 2340 0091 1104 6337 3

OIB: 20766259819

Adresa

Delta 5 Rijeka

 

 

IZVRŠNI ODBOR  PD TUHOBIĆ:

Damir Konestra, predsjednik (098 338 005)

Sanja Brnjac

Vanja Blažić, blagajnica

Nilda Petris

Goran Valičević

Jadranka Ganić

Lorena Sisso

Marija Linić-Bujan

 

TAJNICA:

Unita Precetti

 

NADZORNI ODBOR:

Josip Muškardin, predsjednik

Gordana Valičević

-Marica Tomažić

 

SUD ČASTI

-Edi Petris

-Zmago Tomažić

-Ivo Marečić

 

STATUT PD TUHOBIĆ

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14) i članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13), te članka 19 dosadašnjega Statuta, Skupština Planinarskoga društva Tuhobić, na svojoj sjednici održanoj 28. lipnja 2015. godine, donosi

 

STATUT PLANINARSKOGA DRUŠTVA

TUHOBIĆ

 1 – OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata i područje djelovanja Planinarskoga društva TUHOBIĆ (u daljnjem tekstu: Društvo), sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi te gospodarskim djelatnostima sukladno zakonu; uvjeti i način učlanjivanja u Društvu te prestanak članstva u Društvu, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, tijela Društva, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Društva; prestanak postojanja Društva, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka Društva, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Društva te druga pitanja značajna za Društvo.

Članak 2.

Društvo djeluje u skladu s načelom neovisnosti, načelom javnosti, načelom demokratskog ustroja, načelom neprofitnosti i načelom slobodnog sudjelovanja u javnom životu, sukladno Zakonu o udrugama.

Rad u Društvu je dobrovoljan i odvija se u skladu s načelima iz stavka 1. ovog članka.

 

2 – NAZIV, SJEDIŠTE, USTROJBENI OBLICI, PEČAT I ZNAK DRUŠTVA

Članak 3.

Naziv Društva je: Planinarsko društvo Tuhobić

Skraćeni naziv Društva je: PD Tuhobić

Sjedište Društva je u Rijeci, Delta 5

Odluku o adresi Društva donosi Izvršni odbor

 

Članak 4.

Društvo je neprofitna pravna osoba registrirana pri Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji. Radi ostvarenja svojih ciljeva Društvo se može učlanjivati u saveze i druge udruge i organizacije ako to pridonosi postizanju ciljeva, te može surađivati s društvenim i sportskim udrugama i zajednicama, školama, ustanovama, poduzećima i državnim tijelima, o čemu odluku donosi Skupština društva na temelju prijedloga Izvršnog odbora.

Radi boljeg rada Društvo može osnivati Odsjeke i druge unutrašnje ustrojstvene oblike.

Osnivanje, ustroj i način rada Odsjeka i drugih unutrašnjih ustrojbenih oblika Društva regulira se posebnim aktom kojega donosi Skupština Udruge.

Odsjeci i drugi unutrašnji ustrojbeni oblici Društva nemaju svojstvo pravne osobe.

 

Članak 5.

Društvo ima pečat.

Pečat Društva je okrugla oblika, promjera 30 mm. U središtu pečata je grb Hrvatskog planinarskog saveza, a uz obod pečata upisane su riječi: Republike Hrvatska – Planinarsko društvo Tuhobić.

Za računovodstvene i blagajničke poslove upotrebljava se pečat Društva istog sadržaja i oblika, promjera 20 mm.

 

Članak 6

Društvo u komunikaciji prema javnosti (memorandumi, oznake na suvenirima, brošurama, majicama, kapama, službenim priznanjima…) koristi i poseban znak (logotip) koji je u obliku istostraničnog trokuta, unutar kojega je stilizirana planina s više vrhova u podnožju koje se nalaze stilizirani cvjetovi runolista. U podnožju planine, unutar trokuta, upisan je tekst PD TUHOBIĆ

 

3 – ZASTUPANJE

 Članak 7.

Društvo, u okviru njegove djelatnosti, zastupaju: predsjednik Društva, tajnik i blagajnik Društva koji su ovlašteni potpisnici u ime i za račun Društva.

 

4 – CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA I DJELATNOSTI

 Članak 8.

Društvo sukladno svojim ciljevima djeluje na području sporta: Planinarstvo.

 

Ciljevi Društva su:

 • poticanje, razvijanje i unapređenje planinarskih sportskih i rekreacijskih aktivnosti te planinarskih djelatnosti radi zadovoljavanja potreba za očuvanjem, održavanjem i poboljšanjem psihofizičkih sposobnosti i zdravlja članova, korištenjem slobodnog vremena za tjelesno vježbanje i sportsko planinarske aktivnosti;
 • osvješćivanje potrebe očuvanja prirode za potrebe budućih generacija;
 • navikavanje članova na život u prirodi;
 • promicanje planinarstva među mladima, osobito djecom;

 

Ciljeve iz članka 2 ovoga stavka Društvo ostvaruje kroz sljedeće djelatnosti:

 • organiziranje za članstvo planinarskih izleta, tura, pohoda, susreta, sletova, ekspedicija, logorovanja, planinarskih natjecanja i drugih planinarskih društvenih akcija,
 • kontinuiranu skrbi o stručnom planinarskom usavršavanju članova kroz školovanje za specijalističke planinarske aktivnosti (vodiči, markacisti, alpinizam, speleologija, visokogorsko penjanje, orijentacija i druge);
 • organiziranjem Općih planinarskih škola za sve članove;
 • obilježavanjem, čuvanjem i održavanjem planinarskih putova te obilaznica i veznih putova,
 • gradnja, održavanje, čuvanje i skrb o planinarskim objektima,
 • populariziranje prirodnih ljepota naše domovine, posebice naših gora i života u njima, predavanjima, prikazivanjem filmova, izložbama, tiskom i drugim sredstvima,
 • organiziranje edukativnih radionica, predavanja i izložaba radi promicanja zdravih oblika života i potrebe očuvanja prirode,
 • propagiranje i rad na očuvanju prirodnog okoliša izletima i susretima,
 • suradnja s organizacijama za zaštitu kulturno-povijesnih spomenika u prirodi;
 • suradnja s drugim srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje;
 • suradnja s turističkim sektorom radi suradnje na turističkom valoriziranju planina i planinarskih objekata;
 • suradnja sa sredstvima javnog priopćavanja i tiskom;
 • praćenje stručne literature

 

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Društvo se može baviti i gospodarskom djelatnošću.

Gospodarske djelatnosti Društva mogu biti:

 • Izdavačka djelatnost (karte, publikacije, audio/vizualni sadržaji, fotografije…)
 • organizacija aktivnosti u prirodi za građane, tzv. „team building“ i slično.
 • pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu, te organizacija turističkih aranžmana za građane.

Sve gospodarske aktivnosti odvijaju se prema posebnim zakonskim propisima, a u svrhu njihove realizacije Društvo može osnivati Ustanove, j.d.d.o ili trgovačka društva.

 

5 – JAVNOST RADA

Članak 9.

Rad Društva je javan.

Javnost rada Društva ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom i to:

 • pravodobnim i istinitim izvješćivanjem članstva o radu Društva i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima, tribinama i slično;
 • putem mrežne stranice Društva;
 • elektronskom poštom;
 • organizacijom izložaba o aktivnosti članova Društva;
 • putem medija.

  

6 – ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članak 10.

Članom Društva može postati isključivo fizička osoba dobrovoljnim pristupom i prihvaćanjem pravila planinarske etike i Statuta Društva.

Za osobu mlađu od 14 godina, pisanu izjavu o učlanjivanju u Društvo daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina, zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članstvo u Društvu dokazuje se upisom u popis članova, planinarskom iskaznicom i članskom markicom ovjerenom za tekuću godinu.

Visinu članarine za svaku narednu godinu određuje Izvršni odbor na sjednici prije isteka tekuće godine.

Članovi su redovni i počasni.

Počasni članovi Društva mogu biti osobe kojima to pravo dade Skupština Društva kao znak priznanja za naročite zasluge na unapređenju planinarstva, ekologije i zaštite prirode.

 

Članak 11.

Popis članova vodi Tajnik Društva.

Popis članova vodi se u knjizi članstva te elektronički a mora sadržavati podatke o osobnom imenu člana, njegovom osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu i datumu prestanka članstva u Društvu. Uz to u popisu članova vode se i podaci o adresi stanovanja, e-pošti, brojevima telefona, završenoj specijalističkoj obuci te zaduženjima unutar društva za svakog pojedinog člana.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Društva i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

 

Članak 12.

Član Društva nakon plaćanja članarine ima pravo :

 • aktivno sudjelovati u radu Društva, davati prijedloge i donositi odluke,
 • koristiti se rekvizitima i opremom u vlasništvu Društva
 • koristiti se povlasticama koje imaju članovi Društva,
 • birati i biti biran u tijela Društva, ako ima poslovnu sposobnost.

Malodobni članovi, kao ni počasni članovi, nemaju pravo birati ni biti birani u tijela Društva.

 

Članak 13.

Obveze i odgovornosti člana Društva jesu:

 • baviti se planinarskim aktivnostima i obavljati zadaće koje su mu povjerene,
 • davati prijedloge i mišljenja o radu Društva,
 • sudjelovati u donošenju odluka,
 • redovito plaćati članarinu za tekuću godinu,
 • pravovremeno davati informacije o svom zdravstvenom stanju, ako su bitne za obavljanje planinarske aktivnosti,
 • pridržavati se Statuta Društva, planinarske etike te čuvati ugled Društva u javnosti,
 • odgovorno se ponašati prilikom izleta i drugih društvenih akcija, ne dovodeći nepromišljeno u opasnost život, zdravlje i sigurnost, ni vlastito ni ostalih sudionika

 

Članak 14.

Članstvo u Udruzi prestaje:

 • dragovoljnim istupom
 • neplaćanjem članarine tijekom jedne godine
 • isključenjem

Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ako do kraja kalendarske godine ne plati članarinu za prethodnu i tekuću godinu.

Odluku o isključenju člana iz Društva donosi Izvršni odbor na prijedlog Nadzornog odbora ili, nakon rasprave, na vlastiti prijedlog ili na prijedlog najmanje 10 članova.

Isključeni član ima pravo u roku od 15 (petnaest) dana, računajući od dana dostave odluke o isključenju, podnijeti žalbu Skupštini Društva.

Skupština je obvezna odlučiti o žalbi u roku od 30 dana od dana dostave žalbe. Odluka Skupštine Društva o žalbi podnijetoj u povodu isključenja iz članstva je konačna.

Članovi Društva stegovno odgovaraju za povredu svojih članskih dužnosti utvrđenih Statutom ili Pravilnikom o normama ponašanja u Društvu kojega donosi Izvršni odbor na temelju pravila planinarske etike i propisa HPS-a.

 

7 – TIJELA DRUŠTVA

 

Članak 15.

Tijela Društva su:

 • Skupština
 • Izvršni odbor
 • Nadzorni odbor
 • Sud časti
 • Predsjednik
 • Tajnik

 

Skupština

Članak 16.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom, a čine je svi poslovno sposobni članovi Društva.

 

Članak 17.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom tijekom kalendarske godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri (4) godine.

Izvanredna skupština održava se po potrebi.

Sjednice Skupštine saziva predsjednik Društva na vlastitu inicijativu.

Odlukom o sazivanju Skupštine predsjednik utvrđuje i dnevni red sjednice te dan i mjesto njena održavanja.

Predsjednik je obvezan sazvati sjednicu Skupštine i kada to zatraži najmanje jedna trećina članova Društva. Uz zahtjev za sazivanje Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.

Predsjednik saziva sjednicu na zahtjev članstva prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 6. ovog članka, sazvat će je predlagatelji, uz predloženi dnevni red, te mjesto i dan održavanja sjednice.

Predsjednik je dužan sazvati sjednicu Skupštine i na zahtjev Nadzornog odbora, a ako je ne sazove u roku od 15 dana onda to može učiniti Nadzorni odbor, uz predloženi dnevni red, te mjesto i dan održavanja sjednice.

U slučaju isteka mandata tijela Društva, Skupštinu saziva trećina članova Društva upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima Društva.

 

Članak 18.

Sjednici Skupštine predsjedava predsjednik Društva. U odsutnosti Predsjednika, Skupština na početku sjednice javnim glasovanjem određuje osobu koja će predsjedavati sjednicom.

O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik, koji potpisuje zapisničar i ovjerovitelj koje bira skupština, te predsjednik Društva.

Zapisnik o radu sjednice Skupštine trajno se čuva u pismohrani Društva.

 

Članak 19.

Skupština pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova Skupštine. Glasovanje na sjednici Skupštine u pravilu je javno, osim ako Skupština ne odluči drugačije.

Ukoliko se 15 minuta nakon zakazanog početka rada Skupštine ne okupi natpolovična većina članova Skupština će donsiti pravovaljane odluke većinom nazočnih članova.

 

Članak 20.

Skupština Društva:

 • utvrđuje politiku rada Društva i daje smjernice za njegov rad,
 • usvaja statut Društva i njegove izmjene i dopune,
 • usvaja plan rada i financijski plan Društva za tekuću kalendarsku godinu te izvješće o radu Društva u protekloj kalendarskoj godini
 • usvaja godišnje financijsko izvješće Društva,
 • donosi druge akte i odluke važne za rad Društva,
 • odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti Društva te njegovih gospodarskih djelatnosti,
 • odlučuje o udruživanju Društva u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga,
 • bira i razrješuje dužnosti predsjednika, tajnika i blagajnika,
 • bira i razrješuje osobe ovlaštene za zastupanje
 • bira i razrješuje Izvršni odbor,
 • bira i razrješuje Nadzorni odbor,
 • bira i razrješuje Sud časti,
 • donosi odluku o osnivanju ustrojstvenih oblika,
 • po potrebi donosi pravilnike tijela i ustrojstvenih oblika Društva,
 • odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Društva,
 • odlučuje o prestanku rada Društva i raspodjeli preostale imovine Društva,
 • bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu,
 • imenuje i opoziva likvidatora Društva,
 • odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Društva.

 

Izvršni odbor

Članak 21.

Izvršni odbor Društva je izvršno tijelo koje obnaša izvršne i druge poslove utvrđene ovim Statutom u razdoblju između dviju sjednica Skupštine.

Izvršni odbor Društva sastoji se od ukupno devet (9) članova: predsjednik je po funkciji član Izvršnog odbora i rukovodi njegovim radom.

Mandat članova Izvršnog odbora traje četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

 

Članak 22.

Izvršni odbor sastaje se po potrebi, a najmanje jednom u dva mjeseca. Iznimno, sjednica može biti i telekonferencijska. Predsjednik Društva određuje zapisničara koji vodi i arhivira zapisnik telekonferencijskog zasjedanja Izvršnog odbora na isti način kao i kad Izvršni odbor zasjeda na uobičajeni način. Odluke takve sjednice Izvršnog odbora moraju se potvrditi na uobičajenoj sjednici Izvršnog odbora.

Sjednice Izvršnog odbora saziva predsjednik Društva i rukovodi njihovim radom.

U slučaju odsutnosti predsjednika, sjednicama Izvršnog odbora rukovodi najstariji član Izvršnog odbora ili član kojega zaduži Predsjeddnik.

Izvršni odbor pravovaljano odlučuje ako je na sjednici nazočno više od polovice njegovih članova, i to većinom glasova nazočnih članova.

O radu Izvršnog odbora tajnik Društva vodi zapisnik.

 

Članak 23.

Izvršni odbor Društva:

 • ustrojava i rukovodi radom, aktivnostima i poslovanjem Društva u razdoblju između dviju sjednica Skupštine,
 • priprema prijedlog godišnjeg plana rada Društva i skrbi se o njegovu izvršenju,
 • provodi odluke Skupštine,
 • upravlja imovinom Društva, donosi prijedlog financijskog plana i odlučuje o korištenju sredstava,
 • utvrđuje prijedlog Statuta,
 • vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • utvrđuje prijedloge za priznanja i nagrade,
 • surađuje s planinarskim i drugim udrugama, tvrtkama i institucijama,
 • donosi odluke o izdavačkim, informacijskim, marketinškim i drugim aktivnostima u skladu s odlukama Skupštine,
 • organizira i saziva savjetovanja, seminare i druge skupove radi osposobljavanja članova,
 • na prijedlog Suda časti donosi odluku o isključenju članova iz Društva i
 • obavlja i druge poslove u interesu razvitka Društva.

 

  Nadzorni odbor

Članak 24.

Nadzorni odbor čine predsjednik i dva (2) člana koje je izabrala Skupština Društva. Mandat članova Nadzornog odbora traje četiri (4) godine. Član Nadzornog odbora istovremeno ne može biti član Izvršnog odbora. Sjednice Nadzornog odbora održavaju se prema potrebi. Nadzorni odbor donosi odluke većinom glasova članova Nadzornog odbora.

Nadzorni odbor nadzire materijalno-financijsko i ostalo poslovanje Društva, a izvješća o radu podnosi Skupštini. Članovi Nadzornog odbora imaju pravo sudjelovati na sjednicama Izvršnog odbora, ali bez prava odlučivanja.

Utvrdi li Nadzorni odbor nepravilnosti u radu Društva, izvijestit će o tome Izvršni odbor Društva i one čiji je rad nadzirao te pozvati Izvršni odbor da u određenom roku otklone uočene nepravilnosti.

Ukoliko Izvršni odbor ne otkloni nepravilnosti u ostavljenom roku, Nadzorni odbor zatražit će sazivanje Skupštine, te Skupštini podnijeti izvješće o utvrđenim nepravilnostima.

 

 Sud časti

Članak 25.

Sud časti sastoji se od predsjednika i dva (2) člana s mandatom od četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Sud časti rješava, provodi postupke i donosi odluke o nestatutarnom ponašanju i narušavanju kodeksa planinarske etike i ugleda Društva. Odluke donosi natpolovičnom većinom glasova svojih članova.

Nakon provedenog postupka i ovisno o utvrđenim činjenicama Sud časti izriče sljedeće stegovne mjere:

 • za lake prekršaje: opomenu ili ukor
 • za teže prekršaje: zabranu sudjelovanja u planinarskim akcijama u vremenu od jedne godine
 • za najteža djela: privremeno ili trajno isključenje iz Društva.

Sud časti svoje odluke donosi u pisanom obliku i o njima izvještava Skupštinu i Izvršni odbor.

 

Predsjednik

Članak 26.

Predsjednik Društva:

 • zastupa Društvo,
 • skrbi se o radu Društva i njegovih tijela te o zakonitosti rada Društva,
 • vodi poslove Društva sukladno odlukama skupštine,
 • odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća,
 • dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga,
 • sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun udruge,
 • vodi posebnu skrb o imovini Društva i naredbodavatelj je za izvršenje financijskog plana Društva,
 • provodi odluke i zaključke Skupštine,
 • saziva i vodi sjednice Skupštine,
 • saziva i vodi sjednice Izvršnog odbora i
 • obavlja i druge poslove u interesu Društva.

Predsjednika Društva bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

U slučaju njegove odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje član Izvršnog odbora kojega odredi Predsjednik.

Predsjednik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:

 • na svoj zahtjev,
 • ako ne postupa u skladu s ovim Statutom ili drugim pozitivnim propisima,
 • ako ne izvršava odluke Skupštine ili postupa protivno tim odlukama,
 • ako svojim nesavjesnim radom prouzroči štetu Društvi ili njegovu ugledu.

Odluku o razrješenju predsjednika donosi Skupština većinom glasova nazočnih članova.

 

 Tajnik Društva

 

Članak 27.

Tajnik Društva organizator je rada i poslovanja Društva, a osobito:

 • skrbi o uvjetima rada i djelovanju,
 • vodi popis članova i skrbi se o članskim zahtjevima i obvezama,
 • obavlja stručno-administrativne poslove i odgovoran je za pripremu sjednica tijela Društva,
 • skrbi se o pravodobnoj pripremi izvješća za Skupštinu,
 • skrbi se o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Izvršnog odbora i drugih tijela Društva,
 • vodi zapisnike i pismohranu Društva,
 • vodi evidenciju o nagradama i priznanjima,
 • skrbi se o pravovremenom obavještavanju članstva i javnosti o radu i djelovanju Društva i
 • obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Izvršnog odbora.

Tajnika bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od četiri (4) godine s mogućnošću ponovnog izbora.

Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:.

 • na svoj zahtjev,
 • ako ne izvršava zadatke koji su mu povjereni,
 • ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

 

Blagajnik Društva

Članak 28.

Blagajnik Društva:

 • prikuplja godišnju članarinu,
 • vodi izmjene stanja dnevne blagajne,
 • priprema podatke Izvršnom odboru za financijsko izvješće,
 • vodi evidenciju ulaznih računa i redoslijedu plaćanja računa,
 • vodi evidenciju bankovnih izvoda, plaćenih računa i stanja računa Društva i
 • u suradnji s predsjednikom i tajnikom Društva odlučuje o materijalno-financijskim obvezama Društva.

Blagajnika bira Skupština Društva većinom glasova nazočnih članova na mandat od četiri (4) godine, s mogućnošću ponovnog izbora.

Blagajnik može biti razriješen dužnosti i prije kraja mandata, i to:

 • na svoj zahtjev,
 • ako ne izvršava zadaće koje su mu povjerene,
 • ako svojim postupcima nanese veću štetu Društvu ili njegovu ugledu.

 

Članak 29.

Za pojedine složenije stručne, računovodstvene i/ili administrativne poslove Društvo, uz odobrenje Izvršnog odbora, može angažirati vanjske suradnike ili pružatelje usluga (pojedince ili tvrtke).

 

8 – LIKVIDATOR

Članak 30.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština Društva i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga.

Likvidator ne mora biti član Društva.

Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

 

9 – PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 31.

Društvo prestaje djelovati:

 • odlukom Skupštine o prestanku njegova djelovanja,
 • u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju kad o prestanku postojanja Društva odlučuje Skupština, odluku o tome donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

 

10 – IMOVINA DRUŠTVA

Članak 32.

Imovinu Društva čine novčana sredstva koje je Društvo steklo uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti i/ili gospodarske djelatnosti financiranjem programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, iz fondova i/ili iz inozemnih izvora, te novčana sredstva koje je Društvo steklo od nekretnina i pokretnih stvari Društva, kao i drugih imovinskih prava.

Društvo može raspolagati svojom imovinom samo radi ostvarivanja ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

 

Članak 33.

Društvo upravlja sredstvima za rad u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju, a u okviru financijskog plana koji na prijedlog Izvršnog odbora donosi Skupština Društva.

Financijski plan provodi Izvršni odbor.

 

Članak 34.

U slučaju prestanka postojanja Društva, imovina se na osnovu odluke Skupštine, a nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka predaje Riječkom planinarskom savezu, a ako Riječki planinarski savez prestane s postojanjem onda Hrvatskom planinarskom savezu

 

 

11 – NAGRADE I PRIZNANJA

Članak 35.

Za postignute uspjehe i rezultate u radu, doprinos razvoju Društva i dugogodišnje članstvo u Društvu mogu se na prijedlog Izvršnog odbora dodjeljivati priznanja članovima Društva.

Priznanja se mogu dodjeljivati i drugim zaslužnim pojedincima, planinarskim i drugim organizacijama, za poseban doprinos razvoju planinarske djelatnosti i uspješnu suradnju na području planinarstva.

Prijedlog za dodjelu priznanja Hrvatskog planinarskog saveza, ili drugih saveza, podnosi se Izvršnom odboru, u skladu s kriterijima propisanima Pravilnikom o dodjeli priznanja Hrvatskog planinarskog saveza.

 

12 – RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

Članak 36.

Svi članovi Društva obvezni su surađivati u duhu zajedništva i solidarnosti.

Spor/sukob interesa u Društvu postoji ako se radi o pravima i interesima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati, a utječe na rad Društva u cjelini ili ako se on odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove.

Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće koje čine članovi Društva. Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju.

Odluka arbitražnog vijeća je konačna.

Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Društvom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga, o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Društvu radi rješavanja spora/sukoba interesa. Kad odluka arbitražnog vijeća postane konačna, Društvo podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga, a uz zahtjev prilaže odluku arbitražnog vijeća.

 

13 – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 37.

Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Društva.

Tumačenje drugih akata Društva daje Izvršni odbor.

 

Članak 38.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.

Izmjene i dopune ovog Statuta donose se na jednak način i prema istom postupku koji je određen za njegovo donošenje.

 

U Zamostu, 28. lipnja 2015.

 

 Predsjednik PD Tuhobić

Damir Konestra

 

IZVJEŠTAJ O DJELOVANJU PD TUHOBIĆ U PROTEKLOM  MANDATU:

travanj 2013. – veljača 2018.

 

Kada govorimo o proteklom četverogodišnjem periodu djelovanja PD Tuhobić, moramo se nakratko vratiti u 2011. godinu. To je, recimo to tako, novi rođendan društva – ondašnje novoformirano rukovodstvo preuzelo je društvo krajem 2010. godine s ukupno 12 članova, uglavnom neaktivnih. Već u svibnju 2011. imali smo tridesetak članova, održavali smo redovne sastanke, počeli ponovo organizirati izlete i potpisali smo ugovor o korištenju kuće u Zamostu – našeg planinarskog doma.

Ovo izvještajno razdoblje nastavlja se dakle na taj burni početak, kada su započete i mnoge aktivnosti što se danas s uspjehom održavaju. Pa zato ako bismo prvi dio mogli nazvati ponovnom aktivacijom, period koji je predmet ovoga izvješća mogli bismo nazvati – uspješnim rastom.

 

GODIŠNJICA:

Svojevrsna prekretnica u radu bila je 50. godišnjica PD Tuhobić koju smo obilježavali nizom akcija tijekom cijele 2015. godine. Pripreme su za obilježavanje započele već sredinom 2014. a bila je to i prilika da se u društvu aktiviraju neki stariji članovi, koji su bili aktivni još kao učenici OŠ Bobijevo.

Središnji događaj bila je svečana Skupština održana 11. veljače 2015. u Gradskoj vijećnici, na kojoj se okupilo šezdesetak članova i gostiju. Uz prigodna prisjećanja na povijest društva najistaknutijim članovima uručene su posebne „Zahvalnice“ za njihov doprinos u razvoju PD Tuhobić.

 

ČLANSTVO:

Članstvo je cijelo ovo vrijeme u blagom porastu pa smo zapravo došli negdje do brojke koja je peterostruko veća od one s kojom smo krenuli 2011. Kada je riječ o strukturi članova onda je ona, za planinarska društva, gotovo idealna. Po trećinu članova čine djeca, seniori i umirovljenici. Više bismo voljeli da govorimo o četvrtinama pa da imamo i četvrtinu članova od 20 – 30 godina. Činjenica je i da su u rukovodećim strukturama društva uglavnom članovi starije dobi što se polako pokušava popraviti, pa će i ova izborna Skupština u tom smislu biti korak naprijed.

 

AKTIVNOSTI:

„Planinarski gljivarski kotlić“ se nastavlja s promjenjivim uspjesima, pa tako neke godine imamo i do tri autobusa sudionika i desetke lokalnih stanovnika, a neke godine nas se sve skupa okupi tridesetak. Rekli bismo da se uvijek kroz akciju vrati onoliko koliko si neke godine spreman i u mogućnosti uložiti.

Izleti su iz godine u godinu atraktivniji a ima i sve više onih koji su tehnički zahtjevniji. Tijekom ovog perioda naši su članovi ispenjali desetke „ferata“, započeli smo i redovne „pohode“ u Dolomite na kojima nam se priključuje i dosta planinara iz drugih društava. Redovno svake godine pohodimo i Velebit, Slovenske Alpe, a nekako smo se udomaćili i na Triglavu. Došli smo do toga da godišnje organiziramo tridesetak izleta u prosjeku, ali bi se ubrzo taj broj, drugačijom organizacijom izleta mogao i promijeniti, na više.

 

„Markiranje“ planinarskih putova jedna je od aktivnosti koja se razvila tijekom ovog mandatnog razdoblja. Naše društvo preuzelo je ili dobilo u skrb dvije gradske šetnice: Rebar i Benčani, na brigu su nam i neke staze koje vode do Tuhobića, staza Kamenjak – Platak, staza od Špilje Vrelo do Vrata preko Preradovićevog vrha, te staza Zamost – Sv. Gora.

Uz te poslove oko markiranja uspješno smo u povodu 50. godišnjice društva otvorili obilaznicu „50. godina Tuhobića“, a uz nju revitalizirana je i obilaznica „Dnevnik mladog planinara“.

 

Orijentacijska natjecanja također su pokrenuta u ovom periodu. Počeli smo s društvenim prvenstvima (2) na Velom vrhu. Potom smo nastavili s natjecanjima uz Dan planinara Rijeke gdje nam se priključuju i mladi planinari iz Bakra.

 

Školovanje: U proteklom četverogodišnjem periodu organizirali smo dvije Opće planinarske škole, koje nisu pohađali samo članovi „Tuhobića“. Kroz Opću školu prošlo je ukupno 19 naših članova, a još desetak ih je bio iz drugih društava.

Uz Opću školu troje je naših članova prošlo tečaj za vodiče „A“ klase, od čega dvije još čekaju polaganje ispita. Zanimljivo je da je Opću planinarsku školu završilo 9 odgajateljica Dječjeg vrtića Rijeka koje su uključene u vođenje Male planinarske škole.

Jedan je član prošao i tečaj za pisanje projekata na temu planinarenja i rada planinarskih društava, pa smo već napisali jedan projekt i sada očekujemo rezultate.

 

Rad s djecom oduvijek je bila jedna od temeljnih aktivnosti PD Tuhobić. Kroz suradnju s pedagoginjom i odgajateljicama u DV Rijeka – Centar Turnić uključili smo se u projekt Male škole planinarenja kojega su u vrtiću pokrenuli. Projekt više ne djeluje u Vrtiću Rijeka, ali su odgajateljice postale članice PD Tuhobić i sada se taj projekt provodi u našem društvu pod nazivom „Mala planinarska škola“. Trenutno je u školu uključeno šezdesetak djece predškolskog uzrasta, te 8 odgajateljica koje rade s njima.

Planinarske aktivnosti odvijaju se u i OŠ V. Gortan, a od prije dvije godine i u OŠ Zamet, gdje uspješno surađujemo s nekoliko učiteljica i nastavnica. Kroz Planinarske sekcije pri OŠ u društvo je uključeno tridesetak učenika.

Naš rad s djecom postao je prepoznatljiv u Rijeci pa nam se javljaju i roditelji izvan škola i vrtića koji žele uključiti svoju djecu u naše projekte.

U sklopu aktivnosti s najmlađima organiziramo i akciju „Potraga za blagom Sv. Nikole“, na području pl. staze Šuma Striborova na Biviju.

 

Odustali smo od nekih akcija za koje nije bilo dovoljno interesa kod drugih, kao što je primjerice „Planinarsko hodočašće na Sv. Goru“ iz Zamosta, u povodu Male Gospe.

Od „Dana dugog hoda“ smo odustali jer u društvu nismo našli kadrovskih resursa za organizaciju takvog zahtjevnog pohoda.

Morali smo odustati i od pokretanja sekcije Sportskog penjanja, jer su troškovi za instruktora i trenera bili nerazumno (pre)visoki. Ali ta tema ostaje otvorenom…

 

PLANINARSKI DOM:

Dom „Zamost“ u posljednje je četiri godine dodatno uređen. Napravljeni su vanjski stolovi, nakon požara na gospodarskoj zgradi napravljena je nadstrešnica, kupljena je posteljina, betonirane su površine uz zgradu tako da se voda ne slijeva u prizemlje, betoniran je prostor ispod stepenica. Također, produženo je korištenje doma do 2026. godine. Dom ostvaruje određenu financijsku korist, a zahvaljujući preuređenju naplate troškova električne energije troškovi korištenja doma svedeni su na ispod 200,00kuna mjesečno (ne računajući ogrjev).

Oko doma svake godine organiziramo jednu ili dvije radne akcije – prikupljanje drva za ogrjev, uređenje ili nužni popravak.

Posljednje dvije godine intenzivno radimo i na pronalaženju pogodnog objekta za novi planinarski dom/kuću u suradnji s Upravom šuma u Delnicama. Postoje realni izgledi da na tom planu polučimo uspjeh, što bi nam onda omogućilo da i nakon 2026. godine imamo svoj dom.

 

OPREMA:

Oprema je u društvu svakako nedostatna za poduzimanje nekih značajnijih akcija, osobito kada je riječ o visoko gorskom planinarenju. U proteklom četverogodišnjem razdoblju kupili smo 5 šatora, vodičko uže, 2 kacige i dva penjačka pojasa (za djecu). Kupili smo i desetak kompasa za orijentacijska natjecanja, projektor kao glavnu alatku za provođenje nastave u školi. Nedavno smo za potrebe doma kupili i moderan tv prijemnik.

 

ORGANIZACIJA DRUŠTVA:

Širenjem članstva i jačanjem aktivnosti bilo je neophodno organizacijski restrukturirati društvo. Papirnato, rekonstrukcija je prošla, formirani su Odsjeci, određeni ljudi koji ih vode, ali u praksi rad po novoj shemi još nije zaživio. Još uvijek više inicijative dolazi od Predsjednika i Izvršnog odbora nego od Odsjeka, ali vjerujemo da smo na pravom putu i da će ovakva organizacijska shema uroditi kvalitetnijim radom i širenjem broja aktivnih članova, ne samo na izletima, veći u raznim aktivnostima društva. Formirani su ovi odsjeci:

 • Odsjek za rad s djecom;
 • Odsjek za upravljanje domom i gospodarstvo;
 • Odsjek za orijentaciju, penjanje i sportsko penjanje;
 • Odsjek za izlete podijeljen u dvije sekcije: rekreativci

visokogorci

 • Odsjek za planinarske putove i obilaznice

 

 

POSLOVANJE DRUŠTVA:

U financijskom poslovanju u protekle 4 godine nije bilo problema. Svi su računi redovno podmirivani, nismo imali dugovanja prema HPS-u, RPS-u, ili prema autobuserima. Imali smo dosta donacija što od samih članova, koji višak sredstava od uplata za izlete doniraju društvu, što od strane Primorsko-goranske županije, koja svake godine prati po jednu ili dvije naše akcije.

 

Organizacija upravljanja društvom, treba se poboljšati. Treba srediti arhivu jer nedostaje niz zapisnika i dokumenata koji se nalaze po računalima predsjednika, tajnice ili pojedinih članova, ali nisu pohranjeni u papirnatom obliku u dokumentaciji koja se čuva u sjedištu društva. Društvo bi svakako trebalo nabaviti jedno računalo, na kojem bi se u digitalnoj formi držala pohrana dokumenata, popis članova ali i sve većeg broja fotografija koje imamo, ali koje bi služilo i za normalno poslovanje tajništva.

Uspješno smo proveli postupak usklađivanja Statuta društva s novim Zakonom o udrugama.

 

IZVRŠNI ODBOR:

Mada je statutarno određeno da se Izvršni odbor sastaje najmanje jednom u dva mjeseca mi smo kroz godinu održavali i više sjednica, rukovodeći se potrebom organizacijskih priprema za pojedine akcije.

S obzirom da Odsjeci još nisu profunkcionirali u pravom smislu, to je Izvršni odbor još uvijek glavni pokretač i realizator aktivnosti.

Osim na jednoj (ljetnoj) sjednici, Izvršni je odbor uvijek radio s kvorumom, a gotovo sve su odluke donašane jednoglasno.

 

ZAHVALA:

Na kraju velika zahvala svim članovima koji su na bilo koji način doprinijeli razvoju PD Tuhobić u protekle 4 godine. Nekima od njih na Skupštini ćemo uručiti skroman znak pažnje za puno dobroga što su podarili društvu. Neke ćemo možda i preskočiti, ne s namjerom, ali s vjerom da neće zamjeriti.

 

Predsjednik: Damir Konestra

 

PD TUHOBIĆ: FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2017

 

 

 

 

 

Planina je život!